اثر چند نوع محلول غذایی و بستر کاشت در سیستم آبکشت بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای رقم "حمراء"

نویسندگان

چکیده

جهت تعیین نیاز آمونیومی گوجه فرنگی گلخانه‌ای رقم حمراء (Lycopersicon lycopersicum cv. Hamra)، تاثیر 5 نوع محلول غذایی و 6 نوع بستر کاشت در سیستم آبکشت بر روی صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه‌ای رقم"حمراء" مورد بررسی قرار گرفت. تفاوت عمده محلولهای غذایی در نوع نیتروژن و نسبت نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل (NH4+/NH4++NO3-)آنها بود. همچنین بعنوان شاهد از محلول غذایی کوئیک استفاده گردید. نتایج تجزیه مرکب داده‌های آزمایش در دو فصل مختلف نشان داد که افزایش نیتروژن آمونیومی سبب کاهش عملکرد، ویتامین ث، اسیدیته، مواد جامد قابل حل میوه و ماده خشک برگ می‌گردد. محلولهای غذایی شاهد و S2 (فاقد نیتروژن آمونیومی) حداکثر عملکرد را داشتند و محلول حاوی 1/0 میلی‌اکی‌والان نیتروژن آمونیومی بیشترین مقدار ویتامین ث را بخود اختصاص داده بود. همچنین طبق نتایج، بستر خاک و بسترهایی که در ترکیب آنها خاک بکار رفته بود روی اکثر صفات کمی و کیفی گیاه اثر معنی‌دار داشتند.

کلیدواژه‌ها