مطالعه تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در Aegilops triuncialis در مناطق شمال غربی ایران

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در Ae. triuncialis سیزده جمعیت از این گونه که از مناطق جغرافیایی مختلف در شمال غرب ایران جمع‌آوری شده بودند، با استفاده از تکنیک اسکواش مطالعه شدند. همه جمعیت‌ها دارای تعداد کروموزوم 28=n2 بودند اما خصوصیات کاریولوژیکی از قبیل طول کل کروموزوم‌ها، نسبت بازوهای کروموزومی، تعداد و طول ساتلیت‌ها، فرمول کاریوتیپی و شاخص‌های تقارن، تنوع زیادی نشان دادند. همچنین ضریب همبستگی پیرسون برای صفت طول مطلق کروموزوم‌ها در بین جمعیت‌های این گونه در سطح 1% معنی‌دار بود، ولی برای صفات طول بازوی بلند، طول بازوی کوتاه و نسبت بازوی بلند به بازوی کوتاه، کاهش زیادی نشان داد. همه نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی زیاد بین جمعیت‌های گونه Ae. triuncialis می‌باشد. از این تنوع می‌توان در برنامه‌های اصلاحی گندم‌های پلی‌پلوئید اهلی و همچنین برای وسیع کردن تنوع ژنتیکی در خزانه ژنی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها