روش تراریزش سریع با کارایی بالا در یونجه های دیپلوئید و تتراپلوئید برای تظاهر ژن های Sn بتا – گلو کورونیداز (gus)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روشی ساده و مؤثر برای باززایی گیاهان تراریخته یونجه چندساله Medicago sativa var. Rgsy27 (2n=4x=32) و یونجه یکساله Medicago truncatula var. R108-1(c4) (2n=2x=16) توسط ژن Sn و ژن گزارشگر gus شرح داده شده است. با اجرای این روش که بستگی به نوع نژاد آگروباکتریوم و ژنوتیپ های مورد استفاده دارد‘ گیاهان تراریخته (transgenic) ایجاد شده با هر نوع هیچگونه تغییری مشاهده نخواهد شد. از عوامل مؤثر کشت مناسب مورد استفاده جهت کال زایی و باززایی ریزنمونه ها‘ نژاد آگروباکتریوم و ژنوتیپ های یونجه مورد استفاده را نام برد. لذا این دستورالعمل مؤثرترین و سریعترین روشی است که برای جنس Medicago بدست آمده است. عمل تراریزش ریز نمونه ها توسط Agrobacterium tumefaciens حامل پلاسمیدهای pBI121.1 ناقل دوتایی ژن gus) و Pbi121.Sn صورت گرفته است. ژنSn یک ژن
bHLH در گیاه ذرت است که در مسیر بیوسنتز آنتوسیانین ها و پروآنتوسیانیدین ها (condensed tannins) نقش تنظیم کنندگی دارد. توانایی پرو آنتوسیانیدین ها در تشکیل کمپلکس با پروتئین ها سبب شده که تاثیر زیادی بر ارگانیسم های تجزیه کننده پروتئین و در نهایت کاهش خطر نفخ در حیوانات داشته باشند. از ریز نمونه های حاصل از لاین های Rgsy27 و R108-1(c4) بیش از 90 درصد کالوس های پیش جنین زا تولید شد و بیش از 85 درصد جنین های باززایی شده به گیاه کامل تبدیل شدند. کارایی تراریزش لاین Rgsy27 با نژادهای Agrobacterium tumefaciens مورد استفاده ارتباط داشت‘ در حالیکه در مورد لاین R108-1(c4) این وابستگی وجود نداشت. اثر ژن Sn انتقال یافته به گیاه یونجه در برگها و ریشه ها به دو صورت کاهنده و افزاینده پروآنتوسیانیدین قابل بیان بود.

کلیدواژه‌ها