اثر عمق و زاویه حمله بر مقاومت کششی زیرشکن تیغـه مورب

نویسندگان

چکیده

زاویه حمله یا نفوذ تیغـه ادوات خاک ورز، عامل نفوذ وسیله خاک‌ورز بداخل خاک می‌باشد. تعیین زاویه حمله بهینه، با توجه به تاثیر آن در مقاومت کششی و نفوذ بهتر در خاک، در هر وسیله ضروری بـه نظر می‌رسد. به منظور بررسی اثر عمق و زاویه حمله در زیرشکن تیغه مورب، آزمایشات مزرعه ای به صورت کرت های خرد شده فاکتوریل، با سه تکرار در مزارع تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، زرقان در خاک لوم رسی با رطوبت 10 درصد بر اساس وزن خشک اجرا گردید. عمق به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح 250، 350 و 450 میلی متر و چهار زاویه حمله 5/7، 15، 5/22 و 30 درجه به عنوان فاکتورهای فرعی در نظر گرفته شد. مقاومت کششی، سطح مقطع خاک بهم خورده و شاخص مخروط خاک از جمله متغیرهای مورد بررسی بود. سرعت پیشروی تراکتور نیز 5/3 کیلومتر بر ساعت در تمام طول آزمایش ثابت در نظر گرفته شد. تجزیه واریانس مقادیر مقاومت کششی نشان داد که عمق و زاویه حمله در سطح یک درصد، تاثیر معنی داری بر مقاومت کششی زیرشکن تیغه مورب داشت. مقایسه میانگین حاکی از افزایش مقاومت کششی با افزایش عمق و زاویه حمله بود. با افزایش عمق کار، سطح مقطع بهم خورده خاک در اکثر تیمارها افزایش یافت، اما زاویه حمله تاثیری برسطح بهم خورده خاک نداشت. با افزایش عمق کار، شاخص مخروط خاک کاهش یافت، اما افزایش زاویه حمله تاثیری در کاهش این شاخص نداشت. از آنجایی کـه میانگین متغیرها تفاوت معنی داری مابین زاویه حمله 5/7 درجه و 15 درجه نشان نداد و نفوذ زیرشکن تیغه مورب در زاویه حمله 15 درجه بهتر بود؛ این زاویه به عنوان زاویه حمله بهینه زیرشکن تیغه مورب معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها