اندازه‌گیری باقیمانده حشره‌کش ایمیداکلوپرید در خیار

نویسنده

چکیده

میزان باقیمانده حشره‌کش ایمیداکلوپرید در برگ و میوه خیار مورد بررسی قرار گرفت. سمپاشی بوته های خیار با محلول ایمیداکلوپرید به نسبت 5/52، 0/84 و 0/168 گرم در هکتار انجام شد. باقیمانده ایمیداکلوپرید پاشیده شده، در میوه و در مواردی در برگ خیار تا سه الی چهار هفته قابل اندازه‎گیری بود. در میوه خیار که به فاصله دو ساعت بعد از سمپاشی به نسبت 84 گرم در هکتار، نمونه برداری شده بود، به طور متوسط 82/2 میلی‎گرم در کیلوگرم باقیمانده یافت گردید. در فواصل 1، 3، 10 و 14 روز بعد از سمپاشی، میزان باقیمانده به ترتیب 2/1، 56/0 ، 19/0 و 03/0 میلی‎گرم در هر کیلوگرم خیار بود. در برگ هایی که دو ساعت بعد از سمپاشی برداشته شده بود، به طور متوسط 46/7 میلی‎گرم ایمیداکلوپرید در هر کیلوگرم برگ خیار یافت گردید، که به 082/0 میلی گرم ایمیداکلوپرید در هر کیلوگرم برگ، در روز چهاردهم رسید. در خیاری که بوته های آن به نسبت 168 گرم در هکتار، سمپاشی شده بود، یک روز بعد از سمپاشی، باقیمانده 27/2 میلی گرم در کیلو گرم بود که به 93/0و 57/0 در روزهای سوم و پنجم کاهش یافت و در روز دهم به 17/0 میلی‌گرم در کیلو گرم رسید. در برگ های این تیمار، دو ساعت بعد از سمپاشی باقیمانده ، 8/16 میلی گرم در کیلو گرم بود. نمونه های برگی که در روز های یکم، سوم و پنجم بعد از سمپاشی برداشته شده بود به ترتیب حاوی 20/11، 73/5 و 67/3 میلی گرم ایمیداکلوپرید در کیلو گرم بود. روند کاهش همچنان ادامه یافت و به حدود یک میلی گرم در کیلو گرم در روز هفتم رسید. در صورت مصرف ایمیداکلوپرید به نسبت 5/52 گرم در هکتار، ، باقیمانده حشره کش در روزهای اول، سوم، پنجم، هفتم و دهم به ترتیب 067/0، 049/0، 050/0، 038/0 و 006/0 میلی گرم در هر کیلوگرم خیار بود. نتایج به دست آمده نشان داد که مصرف دز بالاتر و نیز دو بار سمپاشی با ایمیداکلوپرید منجر به تجمع باقیمانده در میوه خیار نمی شود.

کلیدواژه‌ها