معرفی خصوصیات بیوشیمیایی و تولیدی کرم ابریشم‌های بومی ایران

نویسندگان

چکیده

توده‌های کرم ابریشم بومی ایران اگرچه در تولید تجاری جایگاهی ندارند ولی به عنوان ذخائر ژنتیکی ایران بسیار حائز اهمیت هستند. در این تحقیق سطوح فعالیت آنزیم‌های آلکالین فسفاتاز، آلانین‌آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز و همچنین مقدار گلوکز، کلسترول و پروتئین تام همولنف پنج توده گیلانی، خراسانی، بغدادی، صورتی و لیمویی اندازه گیری شد. نتایج موید آنست که اختلافات معنی داری در خصوص مقدار ترکیبات حاضر در بین 5 توده بومی وجود دارد. همچنین توده صورتی به ترتیب با میانگین وزن پیله و قشر
830/1 و 361/0 گرم بالاترین مقدار تولید و گروه خراسانی به ترتیب با متوسط وزن پیله و قشر 467/1 و 260/0 گرم کمترین مقدار تولید را به خود اختصاص دادند. تجزیه خوشه‌ای گروه‌ها تحت مدل UPGMA بر اساس خصوصیات بیوشیمیایی، توده های صورتی و گیلانی را در یک گروه جای داد و سه گروه بغدادی، لیمویی و خراسانی هم نه تنها بر اساس خصوصیات بیوشیمیایی بلکه با تلفیق کلیه داده‌ها بیشترین شباهت درون گروهی را داشتند.

کلیدواژه‌ها