روابط ژنتیکی برخی از ارقام انار (Punica granatum L.) ایران با استفاده از نشانگر AFLP

نویسندگان

چکیده

روابط ژنتیکی 11 ژنوتیپ کاملاً نزدیک انار ایران با استفاده از نشانگر AFLP مورد ارزیابی قرار گرفت.10 ترکیب آغازگری روی ارقام انتخاب شده و همچنین ترکیب آغازگری E+AGA بعلاوه M+CGA برای تشخیص روابط ژنوتیپ های انار در دو منطقه اصفهان و یزد با اسامی مشابه مورد استفاده قرار گرفت. بیشترین شباهت بین ارقام دبه ای بم و دختر حمومی (1/79 درصد) و کمترین شباهت بین ارقام پوست سیاه و آمنه خاتونی (3/20 درصد)وجود داشت. پس از برش خوشه بندی داده های حاصل از AFLP در فاصله 64/0، هفت رقم در دو گروه جای گرفتند و چهار رقم باقیمانده هر کدام یک گروه را تشکیل دادند. علی رغم سطح چند شکلی پایین در ارقام مورد ارزیابی، تفاوت هایی در الگوی نواربندی در بین ژنوتیپ های با اسامی مشابه و همچنین در بین دو منطقه جغرافیایی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها