بررسی تاکسونومی زنبورهای قبیله Scoliini (Hym.: Scoliidae) در استان تهران

نویسندگان

چکیده

زنبورهای خانواده Scoliidae به عنوان پارازیتوئیدهای لاروهای سخت‎بالپوشان بخصوص سوسک‎های خانواده Scarabaeidae و بعضی از گونه‎های خانواده Curculionidae می‎باشند. به منظور بررسی رده‎بندی خانواده Scoliidae اقدام به جمع‎آوری این حشرات طی سال‎های 1378-1380 گردید و علاوه بر این نمونه‎های کلکسیون بخش حشره‎شناسی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و بخش تحقیقات رده‎بندی حشرات مؤسسه بررسی آفات و بیماری‎های گیاهی که قبلاً جمع‎آوری شده بودند نیز مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی‎های میکروسکپی و ماکروسکپی از بال، قفس سینه، شکم و آلت زاد آوری نمونه‎های نر و با استفاده از کلیدهای معتبردنیا و تأیید نام علمی گونه‎ها و زیر گونه‎ها توسط متخصصین مجموعاً 7 گونه و زیرگونه از جنس Scolia F. 1775 به شرح زیر برای اولین بار از ایران گزارش شده است:
Scolia (Scolia) fallax Eversmann, 1849
Scolia (Scolia) galbula (Pallas, 1771)
Scolia (Scolia) sexmaculata orientalis (Steinberg, 1962)
Scolia (Scolia) luciformis Scopoli, 1786
Scolia (Scolia) flaviceps flaviceps, Eversmann, 1846
Scolia (Scolia) flaviceps mangichlakensis (Radoskovsk, 1879)
Scolia (Scolia) tukestanica Betrem, 1935

کلیدواژه‌ها