ارزیابی آستانه خسارت اقتصادی علف‌های هرز در گندم در منطقه مشهد

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی رقابت چندگونه‌ای علف‌های هرز با گندم پاییزه و ارزیابی آستانه خسارت گیاه یا گیاهان هرزی که نقش مؤثری در کاهش عملکرد گیاه زراعی دارند، آزمایشی در سال زراعی 81-80 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گردید. در ابتدای مرحله ساقه‌دهی، با استفاده از یک کوادرات به ابعاد cm50* cm50 در قطعه زمینی به عرض m15 و طول m50 از یک مزرعه گندم بصورت تصادفی، 30 نقطه بعنوان نمونه غیر تخریبی و 10 نقطه بعنوان نمونه تخریبی تعیین و علامت‌گذاری شد. علف‌های هرز موجود در مزرعه گندم عبارت بودند از: یولاف‌وحشی، سلمه‌تره، تاجریزی سیاه، گندمک، شاهتره، هفت‌بند، شیرتیغک و پیچک. مدل رگرسیونی LnW (لگاریتم طبیعی وزن تک بوته) به تراکم برازش بهتری نشان داد. با استفاده از روش سوینتون و به کمک فرمول بسط داده شده سه پارامتره کازنس (تابع هذلولی راست گوشه)، آستانه خسارت اقتصادی برای گیاهان هرز مؤثر تعیین گردید. مدل رگرسیونی LnW نشان داد که گیاهان هرز یولاف‌وحشی، پیچک و سلمه‌تره تاثیر منفی معنی‌داری بر روی وزن تک بوته گندم اعمال کرده‌اند. با استفاده از روش سوینتون و مدل بسط داده شده هذلولی راست‌گوشه و فرمول ادونوان، آستانه خسارت اقتصادی، به میزان 23/5 بر حسب TCL (بار رقابتی کل) تعیین گردید، که این میزان معادل 23/5 بوته یولاف‌وحشی یا 20/12 بوته پیچک یا 65/19 بوته سلمه‌تره در متر مربع بود.

کلیدواژه‌ها