مقاومت آنتی‌بیوزی شش رقم لوبیا به مگس مینوز Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae) در اتاقک رشد

نویسندگان

چکیده

یکی از مهمترین آفات برگی لوبیا مگس مینوز Liriomyza sativae Blanchard می‌باشد. لارو‌ها با ایجاد تونل‌های خطی مارپیچ خسارت اصلی را ایجاد می‌نماید که در تراکم بالا می تواند منجر به ضعف شدید یا نابودی گیاه شود. از آنجاییکه ارقام مقاوم به عنوان یکی از تکنیک‌های کار‌آمد در مدیریت تلفیقی این آفت محسوب می‌شوند، مقاومت آنتی‌بیوزی 6 رقم لوبیا به مگس مینوز L. sativae با اندازه‌گیری برخی از شاخص‌های زیستی حشره شامل تعداد سوراخ تغذیه‌ای-تخمگذاری، تعداد تونل‌های لاروی، طول دوره جنینی، طول دوره‌ی لاروی، تعداد شفیره، طول دوره‌ی شفیرگی، درصد مرگ و میر لاروی و شفیرگی، وزن شفیره و نسبت جنسی بالغین مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها در اتاقک رشد و تحت شرایط کنترل شده با دمای 1±25 درجه‌ی سانتیگراد، رطوبت نسبی 5±55 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. نتایج به دست آمده اختلاف معنی‌داری را در صفات اندازه‌گیری شده در مرحله‌ی لاروی شامل درصد مرگ و میر و طول دوره‌ی لاروی نشان دادند اما تفاوت معنی‌داری از نظر سایر صفات بین ارقام مشاهده نشد. در این مطالعه ارقام پرستو و تلاش به عنوان مقاوم‌ترین ارقام مورد آزمایش شناخته شدند و درصد مرگ و میر لاروی در این ارقام به‌ترتیب 22/10±67/36 و 29/5±67/30 مشاهده گردید. می‌توان از این ارقام در برنامه‌های مدیریتی آفات لوبیا بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها