مطا لعه گل آغازی و نیاز سرمایی گیلاس (prunus .avium. L) ارقام سیاه دانشکده و فراسیدا

نویسندگان

چکیده

گل آغازی، ورود به مرحله رکود فیزیولوژیکی و خروج از آن از مهمترین مراحل نموی جوانه های گل به شمار می رود که مشخص نمودن زمان دقیق آن می تواند در مدیریت باغ تاثیر بسزایی داشته باشد. بدین منظور مطالعه ای روی دو رقم گیلاس به نامهای سیاه دانشکده و فراسیدا در سال 1379 در باغ تحقیقاتی موسسه اصلاح وتهیه نها ل و بذر کرج انجام گردید . جوانه های گل در فاصله زمانی خرداد تا اسفند ماه در 8 نوبت جمع آوری وتغییرات پروتئین محلول وآنزیمهای پراکسیداز وپلی فنل اکسیداز در جوانه های گل تعیین گردید.نتایج نشان داد تغییرات پروتئین کل در فاصله ماه های تیر تا اسفندماه دارای اشکال متفاوتی بوده و ارتباط مشخصی با مراحل نموی جوانه های گل دارد بگونه ای که پس از رسیدن به یک ماکزیمم در فاصله اواخر خرداد تا تیر ماه شروع به کاهش نموده و در اواخر شهریور تا مهر ماه به حداقل خود در طول دوره رشد و نمو می رسد و پس از آن مجددا با شروع فصل سرما و قرار گرفتن جوانه های گل درمعرض دما های موثر در شکسته شدن خواب افزایش معنی داری درپروتئین جوانه ها مشاهده گردید. فعالیت آنزیم های مورد مطالعه نیز در فاصله ماههای خرداد تا اسفند بتدریج افزایش یافت بطوریکه با افزایش تجمع واحدهای سرمایی به حداکثر میزان خود در طول دوره رشد رسید. بطور کلی تغییرات پروتئین و فراوانی باندهای ایزوزیمی در سطوح مختلف زمان براساس مدل یابی از نوع درجه چهارم با ضریب تعیین بالای بوده بطوریکه براساس مدلهای حاصل می توان از این شاخصها بعنوان نشانگرهای گل آغازی و ورود به مرحله رکود و پایان آن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها