تعیین نیاز لیزین مرغان تخم گذار با استفاده از سطوح لیزین آزاد پلاسما

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین نیاز لیزین مرغان تخم‌گذار بر اساس پاسخهای‌ بازده تخم‌مرغ، ضریب تبدیل خوراک و لیزین آزاد پلاسما انجام شد. ابتدا جیره پایه‌ای بر اساس ذرت- گلوتن ذرت وکنجاله سویا که از لحاظ تمام مواد مغذی به غیر از لیزین متعادل بود ساخته شد. محتوی لیزین جیره پایه 58/0 درصد بود. مقادیر مختلف لیزین در 9 سطح (04/0، 08/0، 12/0، 16/0، 2/0، 24/0، 28/0، 32/0 و 36/0 درصد) به این جیره پایه اضافه شد. جیره‌های آزمایشی به همراه جیره پایه به مدت 16 هفته در اختیار مرغ‌ها قرار داده شد. هر تیمار شامل 48 مرغ در قالب طرح کاملاً تصادفی متعادل با 4 تکرار بود. برای برآورد نیاز لیزین از مدل خط شکسته استفاده شد. سطوح مختلف لیزین جیره تأثیر معنی‌داری بر وزن تخم‌مرغ ، بازده تخم مرغ، مصرف خوراک)01/0(P< و ضریب تبدیل خوراک )05/0(P< داشت ولی اثر سطوح مختلف لیزین جیره بر درصد تولید تخم مرغ معنی‌دار نبود. همچنین سطوح مختلف لیزین جیره تأثیر کاملا معنی‌داری)01/0(P< بر سطوح لیزین آزاد پلاسما داشت. برآورد نیاز لیزین بر اساس پاسخهای بازده تخم‌مرغ، ضریب تبدیل خوراک و لیزین آزادپلاسما به ترتیب 675، 790 و 785میلی‌گرم در روز به دست آمد که بیانگر این است که شاخص لیزین آزاد پلاسما می تواند یک شاخص دقیق (96 /0 R2=) جهت تعیین نیاز لیزین مرغ تخم گذار باشد. در مجموع با توجه به نتایج تحقیق حاضر نیاز لیزین مرغان تخم‌گذار سویه‌های-لاین در مرحله اوج تولید790-785 میلی‌گرم در روزتوصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها