بررسی کنترل بیولو‍ژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica توسط Trichoderma viride

نویسندگان

چکیده

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گونه Meloidogyne javanica ، به وسیله قارچ Trichoderma viride طی چندین آزمایش گلخانه ای بررسی شد. نتایج نشان می دهد که غلظت های مختلف این قارچ می تواند نسبت به شاهد، علاوه بر کاهش میزان بیماری، میزان تولید توده تخم به ازاء هر گیاه و متوسط تعداد تخم داخل هر توده تخم را به طور معنی داری(در سطح 5% ) کاهش دهند. از نظر میزان بیماری بین غلظت های مختلف قارچ، تا غلظت 107 اسپور در میلی لیتر اختلاف معنی دار وجود داشت. ولی از نظر تعداد توده تخم روی ریشه هر گیاه، غلظتهای 103و 104 اسپور در میلی لیتر نسبت به شاهد، اختلاف معنی دار نبود و غلظتهای 107 و108 نیز، روند کاهش بدون اختلاف معنی دار بود. از نظر میزان تخم در داخل هر توده تخم نیز،بین غلظتهای بیش از 102 اسپور در میلی لیتر قارچ اختلاف معنی دار وجود نداشت. نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد که قارچ T. viride می‌تواند پس از حمله نماتد به گیاه نیز میزان بیماری (متوسط اندازه گال) و متوسط تعداد توده تخم به ازاء هر گیاه را کاهش دهد. ولی از نظر متوسط تعداد تخم داخل هر توده تخم، بین تیمار و شاهد فقط در مرحله تولید سلول های غول آسا(4 روز پس از نفوذ نماتد به گیاه) اختلاف معنی دار بود و در مرحله ظهور بالغ های جوان (15 روز پس از نفوذ نماتد به گیاه ) اختلاف معنی دار نبود. این قارچ همچنین موجب کاهش در میزان تفریخ تخم نماتد گردید. در حالی که حداکثر میزان تفریخ تخم نماتد در شاهد با اختلاف معنی داری نسبت به روزهای قبل، در روز سوم بود، در گیاهان تیمار در روز ششم بوده و تا روز نهم نیز بدون تغییر معنی دار بود( در سطح 5% ). کاهش میزان تفریخ تخم نماتد در تیمار با قارچ نسبت به شاهد حدود 20درصد بود.

کلیدواژه‌ها