مقایسه رشد پشم میش های دوقلو و سه قلوزای تعلیف شده درمراتع با علوفه به ارتفاع های متفاوت

نویسندگان

چکیده

برای مقایسه میزان تولید و کیفیت پشم میشهای دو قلو و سه قلو زای تغذیه شده با علوفه مرتع به ارتفاعهای متفاوت پس از تشخیص آبستنی 94 راس میش آبستن نژاد رامنی(68 راس دو قلو و 26 راس سه قلوزا)که از شش هفته قبل از شروع آزمایش پشم چینی نشده بودند، بطور تصادفی از یک گله واقع در شهر پالمرستون شمالی کشور نیوزیلند انتخاب شدند. میشهای انتخابی بطور تصادفی به چهار گروه تقسیم و هر گروه در مرتع با ارتفاع متفاوت علوفه (2، 4، 6، و 8 سانتی متر) چرا نمودند. پس از پایان دوره آبستنی به دو گروه تقسیم و هر گروه به یکی از قسمتهای مرتع به ارتفاع (4 و 8 سانتی متر) منتقل شدند و بعد ازگذشت 87 روز از زمان زایش پشم چینی شدند. پس از توزین پشم، از پشم چیده شده ناحیه پهلوی راست هر میش مقداری نمونه بمنظور اندازه گیری خصوصیات پشم جدا گردید. میشهایی که در نیمه دوم دوران آبستنی در مرتع به ارتفاع علوفه 2 سانتی متری چرا نمودند دارای تولید پشم کمتر (6/1 در مقابل 2/2 کیلو گرم ،05/0 <‍P) و پشم ظریفتر (./39 در مقابل 8/41 میکرون، 05/0< P) نسبت به میشهای تغذیه شده با علوفه به ارتفاع 4 سانتی متر بودند؛ ولی بین مقدار و خصوصیات پشم میشهای تغذیه شده با علوفه به ارتفاع بالاتر از 4 سانتی متر اختلافی دیده نشد. تیمارهای تغدیه ای (ارتفاع علوفه مرتع) تاثیر معنی داری (05/0 < P) بر روی خصوصیات پشم میشهای آزمایشی پس از زایش نداشته است. به نظر می‌رسد تعلیف میشهای دوقلو و سه قلوزا در مراتع با علوفه به ارتفاع بالاتر از 4 سانتی‌متر از نظر میزان رشد و خصوصیات دیگر پشم دارای مزایای چندانی نباشد. اثرات متقابلی بین تیمارهای تغذیه ای (ارتفاع علوفه) و خصوصیات پشم میش های دوقلو و سه قلو زا مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها