شناسائی شته های بادام و مطالعة نوسانات فصلی جمعیت شته خالدار هلو Pterochloroides persicae (Chold.) روی درختان بادام در منطقه نجف آباد

نویسندگان

چکیده

هفت گونه شته از روی درختان بادام در منطقه نجف آباد جمع آوری و شناسایی شدند. ماده های جنسی شته غلات Rhopalosiphum padi (L.) برای اولین بار در فصل پاییز از روی بادام جمع آوری گردید. سه گونة از شته‌ها به نام‌های شـتة خالدار هلو Pterochloroides persicae ، شتة سبز بادامBrachycaudus amygdalinus (Schout.) و شتة آردی بادام Hyalopterus amygdali (Blanch.) از روی بـادام جمع‌آوری شد که در میان شته‌های دیگر به‌عنوان گونه‌های غالب، فراوانترین بوده و خسارت چشمگیری روی این درختان ایجاد می‌کردند. در میان گونه‌های نامبرده نوسانات فصلی جمعیت شته خالدار هلو روی بادام در پنج باغ این منطقه طی سال زراعی 1378 مورد مطالعه قرار گرفت. زمستان‌گذرانی ، زمان تفریخ از تخم ، زمان طغیان بهاره و پاییزه، انتشار و ظهور افراد بالدار، فعالیت تابستانه، زمان تخمگذاری ، تعداد تخم گذاشته شده و سایر میزبانهای این آفت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تخم‌های این گونه در اوایل اسفند تفریخ شده و پوره‌ها ایجاد کلنی نمودند. در اواخر فروردین افراد بالدار ظاهر گشتند. شته‌های تابستان‌گذران در باغات با رطوبت بالاتر مشاهده شدند. از اوایل مهر کلنی پاییزه شته خالدار مشاهده شد و به سرعت تعداد و جمعیت کلنی‌ها افزایش یافت. اواخر آبان ماده‌های تخمگذار ظاهر گشته و هر یک 5/1 ±2/9 تخم تولید نمودند.

کلیدواژه‌ها