منحنی کمیت – شدت پتاسیم (Q/I) و همبستگی پارامترهای آن با خصوصیات تعدادی از خاکهای زیر کشت نیشکر خوزستان

نویسندگان

چکیده

عنصر پتاسیم مانند سایر عناصر غذایی اصلی در تغذیه گیاه نیشکر‘ کمیت و کیفیت محصول‘ عنصر غذایی بسیار مهمی است. برای ارزیابی قابلیت استفاده پتاسیم خاک و مدیریت مصرف کود منحنی های کمیت – شدت (Q/I) پتاسیم مانند پتاسیم به سهولت قابل تبادل (?K°) پتاسیم به سختی قابل تبادل (Kr)‘ نسبت فعالیت پتاسیم (ARK) و ظرفیت بافری بالقوه پتاسیم (PBCK) و ضرایب همبستگی بین این پارامترها وخصوصیات فیزیکو شیمیایی نمونه های خاک 30 – 0 سانتی متر تحت کشت نیشکر استان خوزستان اجراء شد. نتایج نشان داد که ?K° از 0353/0 تا 2257/0 با میانگین 0835/0 میلی اکی والان درصد گرم‘ Kr از 063/1 تا 143/4 با میانگین 325/2 میلی اکی والان درصد گرم‘ AR° از 0125/0 تا 0941/0 با میانگین 040/0 میلی مول در لیتر و PBCK از 2034/1 تا 0651/3 با میانگین(meql 00-1g) /(mmolL-1)0.5 232/2 متغیر بود. منحنی های Q/I شکل معمول مشاهده شده در منابع را داشت اما در خاکهای مختلف متفاوت بودند. ضریب همبستگی بین PBCK و درصد رس (r=0/83**)‘ CEC (r=0/81**)‘ پتاسیم قابل تبادل (r=0/59*) و درصد ماده آلی (r=0/62*) معنی دار ولی با سابقه کشت‘ پتاسیم محلول و pH غیر معنی دار بود. نتایج نشان داد که کشت و کار طولانی مدت بدون اضافه کردن کود پتاسه سبب کاهش میزان پتاسیم بسهولت قابل دسترس (محلول و تبادلی) شده است ولی تأثیری بر پتاسیم غیر قابل تبادل و ساختاری نداشته است.

کلیدواژه‌ها