اثر مکمل غذایی ال-کارنیتین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات چهار سطح مکمل غذایی ال-کارنیتین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ترکیب بدن جوجه های گوشتی انجام شد. 320 قطعه جوجة یکروزه گوشتی هوبارد ( نر و ماده) دریافت و بر بستر (پن) تحت شرایط مطلوب رشد تا 42 روزه گی پرورش یافتند. جوجه های گوشتی به محض ورود در پن های آزمایشی تحت طرح کاملا تصادفی توزیع شدند( 4 پن به ازای هر تیمار، 20 جوجه در هر پن). سطوح ال-کارنیتین مورد استفاده در این آزمایش شامل 0، 200، 400 و 600 میلی گرم مکمل غذایی ال-کارنیتین به ازای یک کیلوگرم خوراک مصرفی بود. ال-کارنیتین هیچ اثر معنی داری بر خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذائی نداشت (5% > P). ولیکن موجب بهبود جزئی افزایش وزن و تلفات گردید. سطوح مختلف ال کارنتین تاثیر معنی داری بر کیفیت لاشه (چربی بطنی) و اجزا ساختاری تشکیل دهنده لاشه (سینه و ران) ان نداشت
(5% > P). همچنین کیفیت شیمیائی لاشه (ماده خشک, پروتئین و چربی لاشه نیز تحت تاثیر سطوح مختلف ال-کارنتین قرار نگرفت (5% > P)

کلیدواژه‌ها