اثر دما و رطوبت در جوانه زنی آسکوسپور و کنیدیوم Uncinula necator عامل بیماری سفیدک سطحی مو

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثردما و رطوبت برجوانه زنی آسکوسپور وکنیدیوم قارچUncinula necator (Schw.) Burr. عامل بیماری سفیدک سطحی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که آسکوسپورها در طیف دمایی 5 -30 درجة سانتیگراد بر روی لام میکروسکوپی و رطوبت نسبی اشباع قادر به جوانه زنی هستند. بیشترین میزان جوانه زنی( 37% ) آسکوسپورها در 25 درجه سانتیگراد اندازه گیری شد و طیف دمایی20-30 درجة سانتیگراد دمای بهینه جوانه زنی آسکوسپورها بود. میزان جوانه زنی آسکوسپورها بر روی لام میکروسکوپی و در رطوبت نسبی54، 76، 95 و100 درصد در25 درجة سانتیگراد به ترتیب صفر، صفر،5/4 و37 درصد بود. جوانه زنی کنیدیوم ها نیز روی لام میکروسکوپی و برگ بریده میزبان در دما و رطوبت نسبی مختلف اندازه گیری شد. حداقل دما برای جوانه زنی کنیدیومها روی لام میکروسکوپی در رطوبت اشباع 6 درجة سانتیگراد و دمای بهینة جوانه زنی کنیدیومها 21 درجة سانتیگراد بود. کنیدیومها همچنین روی لام میکروسکوپی در طیف رطوبت نسبی 54 -100 درصد و در سطح برگهای مو، در طیف دمایی 5-35 درجة سانتیگراد و رطوبت نسبی اشباع قادر به جوانه زنی بودند و بیشترین میزان جوانه زنی کنیدیومها روی برگ در دمای 15 و25 درجة سانتیگراد اندازه گیری شد.

کلیدواژه‌ها