مطالعه شناسایی و تراکم‌ جمعیت گونه‌های سن‌های شکارگر زیرخانواده Anthocorinae (Heteroptera: Anthocoridae) از مزارع سیب‌زمینی، یونجه و گندم سه منطقه ازاستان آذربایجان‌شرقی

نویسندگان

چکیده

گونه‌های سن‌های شکارگر زیرخانواده Anthocorinae در مزارع یونجه، سیب‌زمینی و گندم سه منطقه استان آذربایجان‌شرقی در طی سال‌های 1381 تا 1383 شناسایی شدند. در شناسایی گونه‌های سن‌های شکارگر زیرخانواده Anthocorinae از مشخصات تاکسونومیکی قسمت‌های مختلف بدن و نیز شکل پارامر حشرات کامل نر استفاده گردید. در مزارع سیب‌زمینی و یونجه چهار گونه سن شکارگر Orius niger Wolf.،
O. minutus (L.)، O. horvathi (Reuter) و Anthocoris pilosus (Jakovlev) مشاهده شدند که از تریپس‌ها نظیرThrips tabaci Lind. ، شته‌ها از جمله Aphis craccivora Koch. وAcyrthosiphon pisum Har. و کنه‌ها نظیرTetranychus urticae Koch. تغذیه می‌کردند. در مزارع گندم فقط گونه O. niger مشاهده شد که از تریپس‌ها نظیر Haplothrips tritici Kur. و شته‌ها از جمله Schizaphis graminum Rond. و Sitobium avenae F. تغذیه می‌کرد. کلید شناسایی بر اساس ویژگی‌های تاکسونومیکی متمایز کننده این گونه‌ها و نیز توصیف مختصر ویژگی‌های ریخت‌شناسی گونه‌ها به تفکیک آورده شده است. گونه O. niger در بین سن‌های آنتوکورینه مزارع یونجه، سیب‌زمینی و گندم استان، غالب بود. همچنین در هر سه منطقه مورد مطالعه تراکم جمعیت O. niger در مزارع گندم و تراکم جمعیت هر 4 گونه‌ سن شکارگر آنتوکورینه در مزارع یونجه و سیب زمینی، در مرحله گلدهی در مقایسه با مرحله رویشی قبل از گلدهی آنها بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها