تیلنکیدهای مرتبط با درختان در باغات جیرفت و شرح چهار گونه جدید برای فون نماتدهای ایران

نویسندگان

چکیده

به منظور شناسایی فون نماتدهای راسته Tylenchida در باغات میوه منطقه جیرفت واقع در استان کرمان، طی سالهای 1380 و 1381، تعداد 140 نمونه خاک از اطراف ریشه درختان میوه منطقه جمع‌‌آوری گردید. پس از انتقال نمونه‌‌ها به آزمایشگاه، عملیات شستشوی خاک و استخراج نماتدها به روش سانتریفوژ و تثبیت و انتقال آنها به گلیسیرین با استفاده از روش دگریسه (1969) انجام گرفت. سپس از نماتدهای جدا شده به تفکیک جنس، اسلایدهای میکروسکوپی دائمی و برشهای لازم از قسمتهای مختلف بدن تهیه شد. پس از بررسیهای میکروسکوپی، اندازه‌‌گیری‌‌های لازم و رسم تصاویر مورد نیاز، با استفاده از منابع و کلیدهای موجود اقدام به شناسایی گونه‌‌های استخراج شده، گردید. براساس مشخصات مرفولوژیک و مرفومتریک جمعیتهای جمع آوری شده، تعداد 34 گونه نماتد متعلق به 19 جنس؛ از راسته Tylenchida، به شرح زیر شناسایی گردید:
Hoplolaimus seinhorsti Filenchus facultativus Aphelenchoides asterocaudatus
Irantylenchus vicinus Filenchus misellus Aphelenchoides bicaudatus
Paratylenchus coronatus Filenchus polyhypnus Aphelenchoides limberi
Pratylenchus neglectus Filenchus vulgaris Aphelenchoides spicomucronatus
Pratylenchus thornei Geocenamus alboranensis Aphelenchoides subtenuis
Psilenchus hilarulus Geocenamus brevidens Aphelenchus avenae
Psilenchus hilarus Geocenamus rugosus Basiria berylla
Seinura demani Helicotylenchus multicinctus Basiria tumida
Tylenchorhynchus mashhoodi Helicotylenchus pseudorobustus Boleodorus thylactus
Tylenchulus semipenetrans Hemicriconemoides chitwoodi Criconemella xenoplax
Hirschmanneilla gracilis Ditylenchus myceliophagus
Hoplolaimus indicus Filenchus andrassy
در بین گونه‌های شناخته شده چهارگونه Hemicriconemoides chitwoodi، Hirschmanneilla gracilis ، Hoplolaimus seinhorsti و Paratylenchus coronatus برای اولین بار از ایران گزارش شده و همراه با Filenchus polyhypnus ؛ به عنوان دومین گزارش از ایران، شرح داده می‌‌شوند.

کلیدواژه‌ها