بررسی اثر کاربرد پلیمر آبدوست و خاکپوش تیره بر برخی صفات خیار مزرعه‌ای (Cucumis sativus L. cv. Superdaminus) در کشت پاییزه

نویسندگان

چکیده

کمبود آب و کارایی پایین مصرف آن در سیستم‌های کشاورزی سنتی یکی از عوامل محدود کننده کشاورزی در ایران است. بنابراین بررسی اثر کاربرد پلیمر آبدوست و خاکپوش تیره بر افزایش کارایی مصرف آب، ضروری به نظر می‌رسد. به منظور بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف پلیمر آبدوست طراوت آ200 (0، 2 و 4 گرم در گیاه) و خاکپوش تیره بر صفات رویشی (وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه)، زودرسی و عملکرد کل خیار رقم سوپر دامینوس در کشت پاییزه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال انجام شد. نتایج نشان داد که محصول زودرس تیمار 4 گرم پلیمرآبدوست در گیاه و کاربرد خاکپوش تیره تقریبا چهار برابر تیمار شاهد بود (به ترتیب 280 و 73 گرم در بوته) و میانگین عملکرد کل میوه تحت تاثیر توام 4 گرم پلیمرآبدوست در گیاه نسبت به شاهد % 4/76 افزایش پیدا کرد. همچنین عملکرد کل تیمار 4 گرم پلیمر آبدوست در هر گیاه و خاکپوش تیره نسبت به شاهد
%115 افزایش یافت. بنابراین، کاربرد پلیمر آبدوست طراوت آ 200 به میزان 4 گرم در هر گیاه در چاله کاشت توام با خاکپوش تیره برای تولید خیار مزرعه‌ای رقم سوپر دامینوس در کشت پاییزه، توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها