اثر سیستم آبیاری بارانی و نشتی بر جمعیت آفات مکنده، بیماری قارچی خال سیاه، و روند رشد ارقام سیب زمینی

نویسندگان

چکیده

در بررسی اثر سیستم های آبیاری بارانی و نشتی بر جمعیت آفات مکنده (تریپس، زنجرک و کنه دونقطه‌ای )، بیماری قارچی خال سیاه، و روند رشد ارقام سیب‌زمینی ( آگریا، مارفونا، هرتا، کاسموس و پیکاسو )، آزمایشی در قالب طرح کرتهای خرد شده و بمدت دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی تجرک همدان اجراگردید. نتایج، حاکی از کاهش میانگین تراکم جمعیت تریپس، زنجرک و کنه دونقطه‌ای در آبیاری بارانی به ترتیب به میزان 5/12، 66 و 100 درصد نسبت به آبیاری نشتی بود. درصد آلودگی بوته‌های سیب زمینی به بیماری قارچی خال سیاه در تمامی ارقام در سیستم آبیاری بارانی کمتر ازآبیاری نشتی، و اختلاف در سطح یک درصد معنی‌دار شد. روند رشد ارقام نشان داد که وزن تر اندام های هوائی ارقام تحت بررسی در آبیاری بارانی بالاتر از آبیاری نشتی بود، ولی وزن غده ها تا 120 روز پس از کاشت در آبیاری نشتی به طور نسبی بالاتر از آبیاری بارانی قرار گرفت. تجزیة مرکب نتایج دو ساله بر روی عملکرد و رشد ثانویه ارقام در تیمارهای آبیاری بارانی و نشتی با طول دوره رویش یکسان ، وجود اختلاف معنی‌دار آماری بین آنها را نشان نداد.

کلیدواژه‌ها