مقایسه انرژی موردنیاز خاک‌ورزی در عمق یکنواخت و متغیر، تحت تأثیر سرعت پیشروی و رطوبت خاک

نویسندگان

چکیده

فشردگی خاک یکی از مسایل و مشکلات جدّی بسیاری از خاکها می‌باشد. که از بین بردن لایه فشرده خاک نیاز به خاک‌ورزی عمیق دارد و سالیانه هزینه بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. خاک‌ورزی دقیق (زیرشکنی در عمق متغیر) که خصوصیات فیزیکی خاک را در نواحی مختلف مزرعه تا عمق‌های مختلفی اصلاح می‌کند، از لحاظ کاهش هزینه‌ها، مصرف سوخت و انرژی موردنیاز می‌تواند بسیار مفید باشد. اگر چه فنّاوری خاک‌ورزی دقیق در دسترس می‌باشد، ولی اطّلاعات بسیار اندکی در مورد مصرف سوخت و احتیاجات انرژی این نوع سیستم خاک‌ورزی جدید در دسترس می‌باشد. آزمایش‌ها در سه نوع بافت (شنی، شنی لومی، لومی شنی) به‌منظور مقایسه انرژی خاک‌ورزی در عمق یکنواخت (زیرشکنی در عمق ثابت) با خاک‌ورزی دقیق انجام شد. همچنین اثرات سرعت پیشروی تراکتور، بافت، رطوبت و هدایت الکتریکی خاک بر روی انرژی خاک‌ورزی و سوخت مصرفی تراکتور تعیین گردید. با بکاربردن خاک‌ورزی دقیق در مقایسه با خاک‌ورزی در عمق یکنواخت به ترتیب 50 و 30 درصد در خاک لومی شنی و 26 و 5/8 درصد برای خاک شنی لومی و 21 و 8 درصد برای خاک شنی در انرژی خاک‌ورزی و سوخت مصرفی صرفه‌جویی گردید. با افزایش سرعت پیشروی مقاومت کششی زیرشکن در تمامی بافت‌ها افزایش یافت. با وجود این عمق خاک‌ورزی دارای درصد اثر بیشتری روی میزان انرژی خاک‌ورزی و مقاومت کششی نسبت به سرعت پیشروی تراکتور داشت. تأثیر رطوبت خاک روی مقاومت کششی و مصرف سوخت در خاک‌های لومی شنی و شنی لومی معنی‌دار نبود. با وجود این، مقادیر مقاومت کششی و سوخت مصرفی تراکتور دارای همبستگی منفی با محتوی رطوبتی خاک بودند. در خاک شنی تأثیر رطوبت خاک روی مقاومت کششی و مصرف سوخت معنی‌‌دار بود. هدایت الکتریکی خاک دارای همبستگی بالا و مثبتی با درصد رس خاک ( 916/0 =2R ) و نیروی کششی تراکتور داشت.

کلیدواژه‌ها