اثر مواد آنتی اکسیدان و پلی فسفات سدیم روی زمان ماندگاری ماهی کیلکا در سردخانه

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثر مواد آنتی اکسیدان و پلی فسفات سدیم بر روی زمان ماندگاری ماهی کیلکای آنچوی منجمد شده مورد بررسی قرار گرفت. پنج مخلوط از مواد آنتی اکسیدان بوتیلیتد هیدروکسی آینزول و اسید سیتریک به ترتیب 5/1، 5/3 و 02/0 درصد از بوتیلیتد هیدروکسی آینزول و 5/1و5/3 درصد اسید سیتریک در محلول 5 درصد پلی فسفات سدیم تهیه گردید. سپس نمونه های ماهی به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول بمدت 10 دقیقه و دسته دوم بمدت 60 دقیقه در هر یک از محلول‌ها غوطه‌ور گردیدند. نمونه شاهد بدون غوطه‌وری در این محلول‌ها نیز تهیه گردید. سپس تمام نمونه‌ها بوسیله انجماد صفحه‌ای در °C40- منجمد و در سردخانه °C18- نگهداری گردیدند. بر اساس یک برنامه زمان‌بندی شده در زمان صفر و سپس هر ماه یکبار بمدت شش ماه بر روی کلیه تیمارها، آزمایش‌های ارگانولپتیک، تعیین مقدار پراکسید، مقدار کل نیتروژن های فرار و شمارش کلی باکتری‌ها انجام گردید. نتایج بدست آمده از این آزمایش‌ها نشان داد که نمونه‌های غوطه‌ور شده در محلول حاوی 5/1 و 5/3 درصد از بوتیلیتد هیدروکسی آینزول از نظر طعم و مزه مورد قبول واقع نشدند و فقط نمونه غوطه‌ور شده در محلول حاوی 2% از این آنتی‌اکسیدان از نظر چشائی مورد پسند واقع گردید. از طرف دیگر تغییرات پراکسید در این نمونه از meq/1000g06/0 به meq/1000g 15/2 و مقدار کل نیتروژن‌های فرار از mg/100g8/9 به mg/100g5/16 افزایش نشان دادند. در صورتیکه شمارش کلی باکتری‌ها در این مدت از cfu/gr 102×17 به ‍‍‍‍cfu/gr10×3 کاهش داشت. نتایج بدست آمده برای نمونه شاهد به ترتیب برای پراکسید از meq/1000g06/0 به meq/1000g2/3 در ماه چهارم، مقدار کل نیتروژن‌های فرار از mg/100g8/9 به mg/100g6/19 بعد از شش ماه افزایش نشان دادند و شمارش کلی باکتری‌ها در این مدت از cfu/gr 102×68 به cfu/gr 102×10 کاهش داشت. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که غوطه‌ور نمودن کیلکا آنچوی بمدت ده دقیقه در محلول حاوی 2% درصد بوتیلیتد هیدروکسی آینزول، 5 درصد پلی فسفات سدیم و اسید سیتریک و منجمد نمودن آن و نگهداری در سردخانه °C18- باعث افزایش زمان نگهداری این ماهی بمدت حداقل شش ماه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها