تسطیح اراضی: روش جدید بر اساس شبکه بندی مثلثی

نویسندگان

چکیده

تسطیح اراضی در زمره فعالیت‌‌های اساسی و پر هزینه پروژه‌‌های آبیاری و زهکشی می‌باشد. با وجود این روش‌‌های برآورد حجم عملیات تسطیح که تاکنون ارئه شده و در دفاتر مهندسی به کار می‌روند، کم دقت و بسیار زمان بر هستند. در این مقاله روش تسطیح جدیدی ارائه شده که از شبکه با سلول‌‌های مثلثی بجای شبکه مربعی بهره می‌جوید و برای رسیدن به سطح بهینه، محاسبه احجام عملیات خاکی به کمک روش نیوتن رافسون صورت می‌گیرد. مقایسه نتایج روش پیشنهادی با نتایج روش‌‌های متداول برای دو مثال که دارای حل تحلیلی هستند, نشان می‌دهد که روش پیشنهادی دقت محاسبات را به میزان بسیار قابل توجهی افزایش داده است. بنابراین با بکار بردن روش یادشده علاوه بر دست یابی به سطوح مطلوبتر تسطیح که می‌تواند اثر مستقیم در افزایش راندمان آبیاری داشته باشد، افزایش دقت برآورد هزینه‌‌های این نوع عملیات که سهم قابل توجهی در هزینه‌‌های عمرانی دارد, میسر می‌شود.

کلیدواژه‌ها