بررسی تاثیر باکتریهای آنتاگونیست بر کنترل بوته میری سویا در اثر Phytophthora sojae

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق خاصیت آنتاگونیستی 158 باکتری جدا شده از ریزوسفر سویا در مقابل Phytophthora sojae عامل بوته‌میری سویا به روش کشت متقابل بررسی شد. از این تعداد 66 جدایه گرم مثبت، 92 جدایه گرم منفی تشخیص داده شدند. برای مطالعات گلخانه‌ای 100 جدایه آنتاگونیست‌ که هاله بازدارندگی 3 و بیش از 3 میلیمتر در مقابل P. sojae ایجاد کرده بودند انتخاب شدند. نتایج آزمایشات گلخانه‌ای که در قالب طرح فاکتوریل با دو عامل محلول‌پاشی خاک و پوشش بذر انجام شد، نشان داد جدایه‌های B3، B80، B12، B43، B51، B63 و B64 در هر دو روش تاثیر یکسان یا بیشتری نسبت به قارچکش ریدومیل ام-زد از لحاظ کاهش درصد بیماری داشتند. در روش محلول‌پاشی خاک هر کدام از جدایه‌های B3 و B43 با 84/70% ، جدایه‌های B63 و B51 هر کدام با 34/58% جدایه B12 با 67/66% ، جدایه B80 با 17/54% و جدایه B64 با 50% بیشترین تاثیر را در کاهش بوته‌‌میری سویا داشتند. در روش پوشش بذر هر کدام از جدایه‌های B43، B51 و B63 موجب 50 درصد کاهش بیماری شدند در حالیکه این میزان برای جدایه‌های B3، B12، B80 و B64 به ترتیب 5/62، 34/58، 84/45 و 37 درصد بود. نوع روش کاربرد آنتاگونیست‌ها تاثیرات متفاوتی در کاهش درصد بوته‌میری داشت. دو جدایه B3 و B12 در روش محلول‌پاشی خاک تاثیر بیشتری در کنترل بیماری نسبت به روش پوشش بذر داشتند. جدایه‌های B43، B63، B51، B80 و B64 در هر دو روش محلول‌پاشی خاک و پوشش بذر تاثیر یکسانی در کنترل بیماری داشتند. نتایج حاصل از ضرایب رگرسیون مشخص کرد که بین قابلیت کلونیزاسیون ریشه سویا توسط جدایه‌های آنتاگونیست با کنترل بیماری در هر دو روش محلول‌پاشی خاک و پوشش بذر همبستگی بالایی وجود دارد. بر اساس آزمون‌های افتراقی جدایه‌های B3 ، B12 و B80 در جنس Bacillus spp. و جدایه‌های B43 ، B51 ، B63 و B64 در جنس Pseudomonas spp. قرار گرفتند. در بررسی تاثیر ترکیبات فرار آنتاگونیست‌ها، 3 جدایه Bacillus (B3، B12 و B80) از رشد کلنی Phytophthora sojae جلوگیری کرده و افزودن 2% گلوکز به محیط‌کشت‌های PDA و NA این خاصیت را افزایش داد. ترشحات مایع برون یاخته‌ای جدایه‌های Bacillus نیز موجب توقف رشد کلنی P. sojae گردید. هر 4 جدایه Pseudomonas علاوه بر تولید آنتی‌بیوتیک، با تولید ترکیبات فرار نیز از رشد P. sojae جلوگیری کردند. دو جدایه B43 و B63 قادر به تولید سیدروفور بودند همچنین هر 4 جدایه Pseudomonas سیانید هیدروژن تولید کردند اما جدایه‌های Bacillus نتوانستند HCN تولید نمایند. بررسی کلونیزاسیون ریشه سویا نشان داد که جدایه‌های B3 ، B12 ، B63 ، B43 ، B51 ، B80 و B64 به ترتیب با 814، 771، 703، 700، 694، 655 و 541 برابر کردن جمعیت خود، بیشترین میزان قابلیت کلونیزاسیون ریشه سویا را داشتند.

کلیدواژه‌ها