شناسایی گونه های جنس Mythimna موجود در مزارع برنج غرب مازندران و بررسی تغییرات جمعیت گونه غالب

نویسنده

چکیده

شب پره های جنس Mythimna از جمله مهمترین آفات گیاهان تیره گرامینه بخصوص غلات محسوب می شوند که با تغذیه از برگ و خوشه باعث کاهش شدید عملکرد محصول می شوند. لارو این آفات بنام کرم های پیاده نظام با تغذیه گروهی در سنین مختلف لاروی قادرند تا در شرایط مساعد یک مزرعه برنج را در عرض یک مدت کوتاه بطور کلی نابود سازند. خسارت این آفات بصورت دوره ای و هر چند سال یکبار در مزارع برنج غرب مازندران دیده شده که خسارت جبران ناپذیری را به مزارع برنج وارد می سازند. در بررسی های جامع بعمل آمده که در قالب مطالعه دینامیسم جمعیت شب پره های جنسMythimna در فاصله سالهای 1378 تا 1380 انجام گردید مجموعا 3 گونه از این جنس بنام های علمی Mythimna unipuncta (Haworth) و Mythimna pudorina (Denis & Schiffermuller) و Mythimna vitellina (Hübner) از مزارع برنج غرب مازندران جمع آوری گردید. در این میان گونه M. unipuncta گونه غالب بوده که عمده خسارت را وارد می سازد. بررسی های انجام شده روی تغییرات جمعیت لاروی و حشرات بالغ نشان داد که این گونه دارای 3 نسل بوده که حداکثر فعالیت لاروی در ماههای تیر، مرداد و شهریور دیده می شود. فعالیت لاروهای نسل دوم بسیار شدید بوده و بیشترین خسارت را ایجاد می کنند. طول مراحل مختلف رشدی آفت در شرایط انسکتاریوم به ترتیب نسل اول 27/48 روز و نسل دوم 48/37 روز و نسل سوم 44/44 روز محاسبه گردید. درصد بقاء از مرحله سن اول لاروی به بعد بتدریج کاهش یافته و تعداد کمی از لاروها قادرند به مرحله حشره بالغ برسند. نتایج بدست آمده از تله رابینسون نشان داد که 3 پیک پرواز در ماههای اوائل تیر، اواسط مرداد و شهریور دیده می شود که مربوط به نسل اول، دوم و سوم آفت می باشد.

کلیدواژه‌ها