بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم توسط برخی ازجدایه های سودوموناس

نویسندگان

چکیده

چهارصد جدایه باکتری از خاک ناحیه ریزوسفر گندم جدا و بر اساس قدرت آنها در ممانعت از تندش تلیوسپورهای نژادL10 قارچ ‍Tilletia laevis مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد 17 جدایه نماینده گروههای مختلف آنتاگونیستی در آزمایشات گلخانه‌ای مورد استفاده قرار گرفت. در بررسیهای آزمایشگاهی، قدرت آنتاگونیستی جدایه‌ها در محیط مایع و جامد، بر مبانی تولید مواد فرار گازی، آنتی بیوتیک، سیدروفور و توانائی رشد جدایه‌ها در حضور سم کاربوکسین - تیرام ارزیابی شد. جدایه‌های باکتریائی با روش‌های معمول باکتری شناسی تا حد گونه شناسائی شد و سپس آزمایشهای گلخانه‌ای برای بررسی اثر باکتریهای آنتاگونیست به همراه تیمار پودر شیر کم چربی علیه بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم انجام شد. نتایج نشان داد که متابولیتهای مترشحه جدایه‌هایPseudomonas fluorescens bio I B9,P.fluorescens bioIII D22, P.putida bioA E16 P.fluorescens bioV D23, , ,P.fluorescens bioV E2 توانائی کاهش درصد جوانه‌زنی تلیوسپورها را داشتند. جدایه‌های P.fluorescens bioIII D22وP.fluorescens bio I B9 با تولید مواد فرار ممانعت کننده، از تندش تلیوسپور جلوگیری کردند. در آزمایش تولید سیدروفور جدایه‌های
E16 P.putida bioA و P.fluorescens bioV E2 با تولید سیدروفور، دارای خواص بازدارندگی از رشد بودند.در بررسیهای گلخانه‌ای جدایه P .fluorescens bioIII D22 دارای توان قابل ملاحظه‌ای در کاهش درصد آلودگی بوته‌های گندم بود. پودر شیر در کلیه تیمارها به عنوان بستری مناسب برای فعالیت جدایه‌های آنتاگونیست عمل نمود.

کلیدواژه‌ها