اثر تیمارهای مختلف تنظیم کننده رشد و زمان قلمه گیری در افزایش رویشی قلمه های سه گونه نوئل زینتی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، اثر دو زمان قلمه گیری و دو نوع تنظیم کننده رشد IBA و NAA بصورت محلول(در پنج سطح 0، 2000، 4000، 5000 و 8000 میلی گرم در لیتر) و همراه با پودر تالک بر روی ریشه زایــی قلمــه هـــای سه گــونه نــوئل مسن (P. glauca 'Albertiana Conica', P. abies 'Ohlendorfii' and P. pungens 'Koster') بررسی گردید. این به صورت طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که اثر زمان قلمه گیری بر درصد ریشه زایی، طول ریشه، و درصد قلمه های پینه دار در سطح 5% معنی دار گردیده است. بیشترین درصد ریشه زایی(4/24%) در تیمار 8000 میلی گرم در لیتر IBA حاصل شد و بیشترین طول ریشه مربوط به تیمار 5000 میلی گرم در لیتر IBA بود که با تیمار 8000 میلی گرم در لیتر اختلاف معنی دار نداشت. تیمار 5000 میلی گرم در لیتر IBA، بیشترین تعداد ریشه های نابجا را تولید نمود که با تیمار 4000 و 8000 میلی گرم در لیتر و 5/0% پودرIBA تفاوت معنی دار نداشت. بیشترین درصد قلمه های پینه دار در تیمار 2000 میلی گرم در لیتر IBA در گونه glauca و در قلمه زنی اوایل اسفند بدست آمد.

کلیدواژه‌ها