مقایسه عملکرد دانه، کارایی مصرف نیتروژن و درصد پروتئین دانه برخی از ارقام قدیم و جدید گندم (Triticum aestivum L.)

نویسندگان

چکیده

نیتروژن از عناصر غذایی مهم در تغذیه گندم محسوب شده و نقش کلیدی در رسیدن به پتانسیل عملکرد ایفا می‎کند. بنابراین تولید ارقامی با غلظت پروتئین و عملکرد دانة بالا اهمیت دارد. به منظور بررسی کارآیی جذب، بهره‎وری، و مصرف نیتروژن و تعیین ارتباط این عوامل با پروتئین و عملکرد دانه، آزمایشی در سال زراعی 82-1381 در مزرعه تحقیقاتی واقع در 5 کیلومتری مرکز تحقیقات کشاورزی اراک اجرا شد. در این آزمایش 6 رقم از گندمهای آزاد شده طی نیم قرن اخیر در ایران در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت و مطالعه شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که ارقام جدید (قدس، الموت و الوند) در مقایسه با ارقام قدیم (امید، بزوستایا و آزادی) افزایش معنی‎داری در عملکرد بیوماس، عملکرد دانه و کارآیی مصرف نیتروژن در سطح 05/0 آماری داشتند. ولی کارآیی جذب و کارآیی بهره‎وری نیتروژن در بین ارقام تفاوت معنی‎داری نداشت. از طرف دیگر درصد پروتئین دانه در ارقام جدید نسبت به ارقام قدیم کاهش معنی‎داری یافته که این مسئله می‎تواند به دلیل همبستگی منفی بین عملکرد دانه و غلظت پروتئین دانه باشد.

کلیدواژه‌ها