اثر فواصل مختلف آبیاری بر صفات کمی وکیفی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه‌ای

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت معضل خشکی در کشاورزی و گستردگی روز افزون آن و همچنین نیاز به تولید علوفه با کیفیت بالا مطالعه ای در راستای شناخت اثر فواصل مختلف آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه‌ای با استفاده از طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. بطوریکه در کرت‌های اصلی فواصل آبیاری یک هفته(1I )، دو هفته(2I )، سه هفته(3I) و چهار هفته(4I) و گونه‌های مختلف زراعی علوفه‌ای در سه سطح ارزن(M)، سورگوم(S) و ذرت(C) در کرت‌های فرعی در چهار تکرار قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که اثر فواصل آبیاری بر درصد برگ، درصد ساقه، درصد غلاف برگ و عملکرد ماده خشک قابل هضم در برداشت اول معنی‌دار بود؛ اما از نظر درصد گل‌آذین، درصد قابلیت هضم ماده خشک، درصد قابلیت هضم ماده آلی، درصد ارزش هضمی، درصد خاکستر و پروتئین خام اختلاف معنی‌دار نبود. همچنین بین گونه های زراعی مورد مطالعه در برداشت اول از نظر صفات مورد بررسی تفاوت معنی‌دار مشاهده شد. بین فواصل آبیاری در برداشت دوم بجز درصد غلاف برگ، درصد ارزش هضمی و درصد خاکستر از نظر کلیه صفات مورد بررسی اختلاف معنی‌داری مشاهده شد و در برداشت دوم بین دو گونه زراعی مورد مطالعه تنها از نظر در صد قابلیت هضم ماده خشک و درصد قابلیت هضم ماده آلی اختلاف معنی‌دار بود. بر اساس نتایج حاصله ذرت علوفه ای در فواصل آبیاری یک هفته و چهار هفته بترتیب بیشترین (12 تن در هکتار) و کمترین (37/2 تن در هکتار) عملکرد ماده خشک قابل هضم را دارا بود.

کلیدواژه‌ها