مطالعه همبستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه در تریتیکاله

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین روابط میان عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی در ارقام تریتیکاله و تعیین سهم آن دسته از صفات که بیشترین تأثیر را بر عملکرد دانه دارند و همچنین بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم بین عملکرد دانه با اجزاء آن ، آزمایشی با 50 رقم و لاین تریتیکاله در قالب طرح آلفالاتیس در مزرعه آزمایشی بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر در سال 1379 اجرا گردید. عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیکی، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، شاخص برداشت، تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی همبستگی مثبت و معنی دار داشت و ضریب همبستگی بین عملکرد با وزن هزاردانه، طول پدانکل و ارتفاع بوته منفی بود. تجزیه علیت عملکرد دانه و اجزای آن نشان داد که بیشترین اثرات مستقیم مثبت را به ترتیب تعداد سنبله در بوته و تعداد دانه در سنبله (69/0 و 46/0) بر عملکرد دانه داشتند..نتایج این بررسی حاکی از آن است که خصوصیاتی مانند عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد سنبله در بوته و تعداد دانه در سنبله را می توان به عنوان معیارهایی برای انتخاب در جهت بهبود عملکرد دانه در تریتیکاله معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها