بررسی عملکرد ، اجزاء عملکرد و همبستگی بین آنها در هیبرید های خارجی و داخلی ذرت

نویسندگان

چکیده

استان فارس اولین استان تولید کننده ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای در داخل کشور می‌باشد. به منظور یافتن ارقامی پر محصول‌تر از هیبریدهای کنونی می‌توان از ارقام خارجی بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم با شرکت در تلاقی‌ها استفاده نمود. بدین جهت تعداد 17 هیبرید جدید خارجی به همراه سه رقم داخلی KSC700 و KSC704 و KSC647 در طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در سال 1382 در مناطق زرقان (معتدل) و داراب (گرم) استان فارس کشت گردیدند. یادداشت برداریها در طول فصل رشد انجام، عملکرد دانه بر اساس رطوبت 14% اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل آماری نتایج انجام شد. نتایج تجزیه مرکب دو منطقه نشان داد که بین هیبریدها از نظر اکثر صفات ازجمله ارتفاع بوته و ارتفاع بلال، تعداد ردیف دانه و دانه در ردیف، عمق دانه ، وزن هزار دانه، درصد چوب بلال، عملکرد دانه و حتی رسیدن فیزیولوژیک تفاوت معنی‌داری وجود دارد در این آزمایش مشخص شد که بعضی از هیبریدهای داخلی توانستند بخوبی با هیبریدهای خارجی رقابت کنند و اختلاف عملکرد معنی‌دار نداشتند. هیبریدهای شماره 1، 2 و 15 (OSSK713 و OSSK602 و SP1042) به ترتیب عملکردی بیشتر از بقیه هیبریدها داشتند که البته با شماره‌های 18 و19و20 یعنی هیبریدهای داخلی معنی‌دار نبود. در سال اجرای آزمایش در منطقه زرقان ویروس کوتولگی زبر ذرت به هبیریدها خسارت وارد کرد و این خسارت در دامنه 33 تا 82 درصد بود که با احتساب این خسارت در زرقان و تجزیه مرکب داده‌های دو منطقه هیبرید شماره 15 و پس از آن به ترتیب شماره‌های 1و10و11 بهترین هیبریدها بوده‌اند. هیبرید شماره 15 کمترین درصد آلودگی را داشته و نسبت به بقیه هیبریدها حساسیت کمتری نشان داد. بیشترین همبستگی عملکرد دانه به ترتیب با صفات عمق دانه، وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف بود.

کلیدواژه‌ها