تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز پنبه در گرگان

نویسندگان

چکیده

دوره بحرانی کنترل علف های هرز عبارت است از دوره ای از چرخه رشد گیاه زراعی که به منظور جلوگیری از کاهش اقتصادی عملکرد، بایستی عاری از علف هرز نگه داشته شود. برای تعیین این دوره در پنبه، آزمایشی شامل دو سری تیمار در 2 منطقه در گرگان در سال 1382 انجام شد. در تیمارهای سری اول، علف های هرز برای زمان های مختلف بعد از سبز شدن پنبه بطور کامل کنترل شدند و پس از این زمان ها، تا پایان رشد گیاه زراعی به علف هرز اجازه رویش داده شد. در تیمارهای سری دوم، بر خلاف تیمارهای سری اول، به علفهای هرز برای زمان های مختلف بعد از سبز شدن پنبه اجازه رقابت داده شد و پس از آن تا پایان دوره رشد پنبه بطور کامل کنترل گردید. برای تعیین دوره بحرانی عاری از علف هرز و دوره بحرانی تزاحم علف هرز(اجزای دوره بحرانی) به ترتیب توابع گامپرتز و لجستیک برازش داده شد و شروع و پایان دوره بحرانی کنترل علف های هرز بر اساس 5 درصد خسارت قابل قبول عمکرد معین گردید. نتایج آزمایشات نشان داد که دوره بحرانی کنترل علف های هرز پنبه بین مرحله 5-4 برگ حقیقی(26-22 روز پس از سبز شدن پنبه و 146 تا 211 درجه حرارت تجمعی) تا مرحله تشکیل دومین شاخه زایا 51-37 روز پس از سبز شدن پنبه و 360-341 درجه حرارت تجمعی است. بنابراین دوره بحرانی کنترل علف های هرز در پنبه در گرگان از 5-4 برگ حقیقی شروع و تا دومین شاخه زایا ادامه داشت و توصیه می شود در طول این دوره برای جلوگیری از کاهش عملکرد وش، پنبه باید عاری از علف هرز باشد.

کلیدواژه‌ها