بررسی ویژگی های مکانیکی و رئولوژیکی دانه های گندم و برنج به منظور طبقه بندی کیفی

نویسندگان

چکیده

به منظور استخراج برخی خصوصیات کیفی دانه های گندم و برنج که می تواند در پیش بینی کیفیت محصول نهایی آنها بکار روند، آزمایش های تنش آسایی و آزمون فشاری محوری )به عنوان دو آزمون ساده مکانیکی ( به ترتیب بر روی دانه های گندم و برنج انجام پذیرفت . در این آزمایش ها، تاثیر رطوبت، سطح کرنش و نوع عامل بارگذاری بر برخی از ویژگی های مکانیکی دو نوع دانه غله بررسی شد . در هر دو آزمایش تنش آسایی و آزمون فشاری محوری، همراه با اندازه گیری عوامل مکانیکی، ضرایب دو معادله چند جمله ای برازش شده بر داده ها نیز بعنوان شاخص های شکل منحنی، استخراج گردیدند . بر اساس نتایج حاصله، مقادیر میانگین نسبت کاهش نیرو، بعنوان عاملی از منحنی تنش آسایی، عامل نیرو و ضرایب c1 و d2 (از معادلات چند جمله ای ) رابطه ای خطی با سختی گندم (شاخصی از کیفیت آسیابی گندم) داشتند. در این ارتباط، رطوبت تاثیری بحرانی بر نتایج داشت. تاثیر سطح کرنش اولیه بر نتایج نیز نشان دهنده تغییرات قابل ملاحظه خواص مکانیکی با افزایش سطح کرنش می باشد . درعین حال، بر اساس نتایج آزمون فشاری و استخراج خواص مقاومتی دانه برنج (منحنی نیروتغییرشکل)، مشخ ص شد که می توان ارقام برنج را بر اساس پارامترهای مکانیکی اندازه گیری شده، از یکدیگرتفکیک نمود . نتایج کاربرد دو نوع عامل بارگذاری نشان میدهد که با استفاده از هر عامل بارگذاری، خصوصیات معینی از بافت دانه برنج قابل استخراج می باشد

کلیدواژه‌ها