مطالعه روابط بین صفات مختلف زراعی در ار قام نخود سیاه وسفید

نویسندگان

چکیده

در پروژه‌های تحقیقاتی به‌زراعی و به‌نژادی آگاهی از روابط بین صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه زراعی با عملکرد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. به منظور تعیین این روابط, دو آزمایش جداگانه روی 418 رقم نخود سیاه و 427 رقم نخود سفید موجود در کلکسیون حبوبات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال زراعی1381 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده به صورت طرح سیستماتیک به مرحله اجرا در آمد. هر نمونه بر روی یک خط به طول سه متر با فاصله خطوط 5/0 متر کشت گردید. در آزمایش مربوط به نخود سفید و همچنین نخود سیاه دو شاهد به ازای هر ده خط کشت گردید. در این تحقیق صفات عملکرد دانه, ارتفاع گیاه, تعداد شاخه‌های فرعی, تعداد غلاف, تعداد دانه در بوته, وزن صد دانه و تعداد کل دانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج همبستگی ساده, رگرسیون گام به گام و تجزیه همبستگی در هر دو آزمایش نخود سفید و سیاه نشان داد که وزن صد دانه و تعداد کل دانه بیشترین تاثیر را بر روی عملکرد دانه داشتند.

کلیدواژه‌ها