بررسی اثر متقابل سیلیسیوم و فسفر بر رشد و عملکرد برنج (Oryza sativa L.)

نویسندگان

چکیده

در یک آزمایش مزرعه‌ای اثر دو منبع کودی سلیکاته و فسفاته در خاک و مرتبط با رشد و عملکرد یک رقم برنج محلی (بی‌نام) در سال 1376 در قالب طرح کرتهای خردشده وبا چهارتکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای مورد استفاده در این تحقیق را چهار سطح فرعی سیلیسیوم (0، 400، 800 و1600 کیلوگرم در هکتار از منبع سلیکات کلسیم) و چهار سطح اصلی فسفر (0، 25، 50 و100 کیلوگرم در هکتار و از منبع سوپرفسفات‌تریپل) تشکیل دادند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از عملکرد دانه، وزن ماده خشک، غلظتهای سیلیسیوم وفسفر وجذب فسفر وسیلیسیوم اندام هوایی گیاه. تجزیه واریانس نشان داد که فسفر بر وزن شلتوک و سیلیسیوم بر وزن ماده خشک، غلظت سیلسیوم ، جذب سیلیسیوم و جذب فسفر اندام هوایی گیاه برنج تاثیر معنی‌داری داشته است. مقایسه میانگین به روش دانکن حاکی از اثرگذاری مصرف مجزای 400 و 25 کیلوگرم در هکتار کود سلیکاته و فسفاته در افزایش وزن خشک و عملکرد دانه (شلتوک) برنج بود، ولی مصرف تلفیقی 800 و 25 کیلوگرم در هکتار از منابع کودی سلیکاته و فسفاته حداکثر عملکرد دانه (شلتوک) را در این تحقیق بروز داده است.

کلیدواژه‌ها