مقایسه مدل‌های رگرسیون لجستیک، تکه‌ای و خطی در تخمین سرعت و طول دوره موثر پرشدن دانه ارقام برنج در آرایش‌های مختلف کاشت

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور مقایسه مدل‌های لجستیک، تکه‌ای و خطی در برآورد سرعت و طول دوره موثر پرشدن دانه 3 رقم بومی و 5 رقم اصلاح شده برنج در دو آرایش کاشت 15×15 و30×30 سانتی‌متر اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل 2 × 8 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در3 تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور و در سال زراعی 1380 پیاده گردید. نتایج حاصل از برازش معادله خطی نشان داد که ارقام کم محصول بومی دارای سرعت پرشدن دانه و طول دوره موثر پرشدن دانه پایین‌تری نسبت به ارقام پرمحصول اصلاح شده بودند. همچنین ارقام بومی زمان بیشتری از دوره پرشدن دانه را در دوره خفتگی بسر بردند. اثر مستقیم سرعت و طول دوره موثر پرشدن دانه بر عملکرد در هر دو آرایش کاشت ودر مجموع دو آرایش مثبت بود. نتایج حاصل از برازش معادله لجستیک نیز نشان داد که ارقام پر محصول خارجی سرعت پرشدن دانه و طول دوره موثر پرشدن دانه بیشتری نسبت به ارقام کم محصول داخلی دارند. روند تغییرات سرعت پرشدن دانه و طول دوره موثر پرشدن دانه حاصل از برازش معادلات تکه‌ای عکس نتایجی بود که از برازش معادلات خطی و لجستیک حاصل شد، اما در هر دو آرایش کاشت اثر مستقیم سرعت پرشدن دانه بر عملکرد مثبت بود. نتایج نشان دادند که در شرایط انجام این بررسی برازش معادلات خطی و لجستیک برای تخمین سرعت و طول دوره موثر پرشدن دانه برنج مناسب می‌باشند.

کلیدواژه‌ها