بررسی وتعیین تناسب کیفی اراضی برای محصولات فاریاب (گندم، جو و پنبه) درمنطقه اشتهارد

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، ارزیابی تناسب کیفی اراضی برای محصولات فاریاب گندم، جو و پنبه درناحیه‎ای به وسعت 15 هزار هکتار درمنطقه اشتهارد واقع در 60 کیلومتری جنوب غربی کرج انجام گردید. با مطالعه روش های موجود ارزیابی تناسب اراضی و با توجه به اطلاعات موجود هر سه روش محدودیت ساده، تعداد و شدت محدودیت و پارامتریک برای مطالعه انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت. به منظور کنترل و به هنگام نمودن اطلاعات مربوط به خاک پس از بررسی گزارشهای خاکشناسی موجود، چهار سری خاک اشتهارد، جعفرآباد، شورقلعه و عبدل‎آباد که از نظر وسعت سطوح بیشتری را درمنطقه می‎پوشانند و در بیشتر آنها کشت وکار صورت می‎گیرد انتخاب و درآنها 9 پروفیل حفر و مطالعه گردید. پس از مطالعات و بررسی های صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی، ویژگیهای خصوصیات اراضی تعیین گردید. برای تعیین مشخصات اقلیمی از اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک کرج و دیگر ایستگاههای نزدیک به منطقه استفاده شد. سه محصول اصلی گندم، جو و پنبه بر اساس سطح زیر کشت، میزان عملکرد وشرایط اقلیمی منطقه به عنوان استفاده‎های عمده در زراعت آبی انتخاب و با مقایسه نیازهای آنها با خصوصیات اراضی کلاسهای تناسب برای هریک تعیین شد. نتایج بدست آمده نشان داد مهمترین خصوصیات اراضی محدودکننده شامل میکرورلیف1 ، بافت، ساختمان، عمق خاک، ذرات درشت تر از شن، مقدار گچ، اسیدیته، بالا بودن سفره آب زیرزمینی و شوری و سدیمی بودن خاک می‎باشد. کلاسهای اقلیمی درمنطقه برای گندم وجو مناسب (S1) و برای پنبه نسبتاً مناسب (S2) تعیین گردید. تجزیه داده‎های بارندگی و تبخیر و تعرق نشان داد طول دوره رشد حدود 135 روز است که از دهه دوم ماه نوامبر (دهه سوم آبان ) شروع و در دهه سوم ماه مارس (دهه اول فروردین ) به پایان می‎رسد. درتعیین شاخص‎های اراضی برای هرسه محصول یاد شده همیشه شاخص اراضی بدست آمده برای گیاه زراعی جو بالاتر از شاخص‎های بدست آمده برای گندم وپنبه بود و از دو روش پارامتریک شاخص استوری و ریشه دوم ، روش ریشه دوم با واقعیت های موجود درمنطقه هماهنگی بیشتری نشان می‎دهد.

کلیدواژه‌ها