بررسی امکان استفاده از بیمه محصولات کشاورزی در ایران (مطالعة موردی پسته)

نویسندگان

چکیده

در مطالعه جاری با بررسی نوسانات عملکرد در هکتار پسته در ایران، امکان استفاده از بیمه محصولات کشاورزی برای کاهش ریسک ناشی از این نوسانات بررسی شد. نتایج نشان داد، با توجه به نوسانات بالا و غیر قابل پیش بینی عملکرد محصول پسته در ایران استفاده از ابزار و سیاست‌های مناسب جهت کاهش ریسک حاصل از این نوسانات ضروری است. با توجه به ریسک سیستمی پائین عملکرد در هکتار پسته، بیمه می تواند ابزار مناسبی در این زمینه باشد. در این راستا، عملکرد تضمین شده، خسارت انتظاری، حق بیمه و نرخ بیمه محصول پسته محاسبه شد. هر چند که نتایج این مطالعه استفاده از بیمه محصول پسته را توجیه می‌کند، اما ارزیابی میزان موفقیت این طرح و درجة پذیرش آن توسط کشاورزان نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها