خصوصیات زیستی بالتوری(Neu., Chrysopidae) Chrysoperla carnea روی سنک قوزه پنبه(Het., Miridae) Creontiades pallidus

نویسندگان

چکیده

خصوصیات زیستی (طول مراحل مختلف سنی، جدول زندگی و آماره‌های تولیدمثلی) بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens) روی پوره‌های سنک قوزه پنبه Creontiades pallidus Ramber مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش‌ها در اتاق رشد با شرایط دمای 1±26 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. در مرحله نابالغ بالتوری، دوره‌های جنینی تخم، لاروی و شفیرگی و کل دوره رشدی (از تخم تا ظهور حشره کامل) به ترتیب 15/4، 25/8، 10/8 و 50/20 روز تعیین شد. در مرحله بلوغ، طول دوره‌های قبل از تخمریزی، تخمریزی و پس از تخمریزی و طول عمر حشرات ماده به ترتیب 82/6، 18/35، 73/5 و 32/47 روز بدست آمد. کل دوره زندگی بالتوری (از تخم تا زمان مرگ حشرات کامل ماده) 70/66 روز بطول انجامید. نتایج بدست آمده نشان داد که 42/88 درصد تخم‌ها تفریخ و به لارو سن اول تبدیل می‌شوند و 26/45 جمعیت اولیه (95 عدد تخم) قادرند مراحل رشدی را سپری کرده و به مرحله بلوغ برسند. در این تحقیق نرخ ناخالص باروری، نرخ ناخالص بارآوری، نرخ خالص باروری، نرخ خالص بارآوری، میانگین تعداد تخم تولید شده به ازای هر فرد ماده در هر روز و میانگین تعداد تخم بارآور تولید شده به ازای هر فرد ماده در هر روز به ترتیب 76/330، 25/270، 27/120، 15/98، 00/6 و 90/4 عدد بدست آمد. حداکثر میانگین تخمریزی روزانه این شکارگر در روز بیست و سوم و به میزان 28/11 عدد تعیین شد و 70/85 درصد افراد ماده توانستند این سن را درک کنند.

کلیدواژه‌ها