مطالعه تولید برخی از متابولیتهای ضد میکروبی بوسیله تعدادی از سودوموناسهای فلورسنت

نویسندگان

چکیده

تولید متابولیتهای ضد میکروبی توسط ریزوباکتریهای آنتاگونیست به عنوان یک عامل مهم درکاهش بسیاری از بیماریهای ریشه می باشد. سیانید هیدروژن ، پروتئاز، سیدروفور و تعدادی از ترکیبات آنتی بیوتیک که بوسیله سودموناسهای فلورسنت تولید میگردد از نظر ساختمان شیمیایی شناسایی شده است که 2،4- دی استیل فلورو گلوسینول از مهمترین آنها میباشد. جدایه‌های Pf15, Pf16, Pf26, Pf27 و نیز استرین CHA0 Pseudomonas fluorescens رشد بهترین تأثیر را در جلوگیری از رشد گونه P.ultimum در شرایط آزمایشگاهی داشتند. جدایه Pf6 هیچگونه تأثیری در کاهش رشد این گونه نداشت. در مورد قارچ R. solani ، جدایه‌های Pf16, Pf26 و Pf32 و نیز استرین CHA0 بهترین تأثیر را در جلوگیری از رشد قارچ داشتند. جدایه های Pf6, Pf10, Pf21 و Pf24 هیچگونه تأثیری در کاهش رشد قارچ نداشتند. از بین ریزوباکتریهای آنتاگونیست مورد استفاده جدایه های Pf2 , Pf9 Pf15, Pf16, Pf22, Pf26, Pf27, Pf31 و Pf32 و نیز استرین CHA0 تولید سیانید هیدروژن کردند. 8 جدایه شاملPf2 Pf1, Pf6, Pf12, Pf15, Pf21 , Pf27 و Pf32 و نیز استرین CHA0 تولید پروتئاز کردند. اغلب جدایه ها تولید سیدروفور کردند .جدایه های Pf1, Pf16, Pf26, Pf27 و Pf32 و نیز استرین CHA0 با توجه به اندازه قطر هاله نارنجی رنگ اطراف کلنی باکتریها بیشترین تولید سیدروفور را داشتند. هیچیک از جدایه های مورد آزمایش نتوانستند درون لوله آزمایش حاوی محیط سلولاز باعث تغییر رنگ کاغذ صافی بشوند. از بین 19 باکتری مورد آزمایش ، 15 جدایه تولید مقادیر قابل اندازه گیری از آنتی بیوتیک دی استیل فلوروسینول ، 2 جدایه مقادیر غیر قابل تشخیص و 2 جدایه نیز اصلا تولید آنتی بیوتیک نکردند. بیشترین تولید آنتی بیوتیک مربوط به استرین CHAO به میزان 4/11 میکروگرم در میلی لیتر بود . جدایه های Pf 29 و Pf 31 مقادیر بسیار کم و جدایه های Pf 3 و Pf 21 تولید آنتی بیوتیک نکردند.

کلیدواژه‌ها