تعیین نیرو و انرژی مورد نیاز برای شکست دانه نخود در بارگذاری شبه استاتیک

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثرات رطوبت دانه در سه سطح(7%‘ 12% و 16% بر مبنای تر ). اندازه دانه در سه سطح (ریز ‘ متوسط و درشت) و جهت بارگذاری در دو سطح (از پهلو و از رو ) بر نیرو وانرژی لازم برای شکست دانه سه رقم نخود ایرانی ( بیونیژ‘ کاکا و جم ) تحت اثر نیروهای شبه استاتیک مطالعه شد. میانگین نیرو و انرژی لازم برای شکست دانه های نخود به ترتیب 230 نیوتن و 7/105 میلی ژول و حدود تغییرات آنها به ترتیب بین 47-522 نیوتن و 8/20-275 میلی ژول بدست آمد. هر چهار فاکتور رطوبت دانه‘اندازه دانه، رقم و جهت بارگذاری تاثیر معنی داری بر نیرو و انرژی لازم برای شکست دانه نشان دادند . با افزایش رطوبت، نیروی شکست کاهش و انرژی مصرفی بطور معنی داری افزایش نشان داد . تاثیر قطر دانه بر هر دو صفت مورد مطالعه بطور معنی داری افزاینده بود . نیرو و انرژی لازم برای شکست دانه در بار گذاری از پهلو بطور معنی داری بیشتر از آن در بارگذاری از رو بدست آمد . طبق نتایج حاصله پیش بینی می شود که رقم جم نسبت به دو رقم بیونیژ و کاکا مقاومت بیشتری در مقابل شکست داشته باشد . ضمنا بر اساس نتا یج حاصل از این تحقیق پیش بینی می گردد که اگر دانه های با رطوبت 7% ‘ 12% و 16% به ترتیب تحت اثر سرعت ضربه ای معادل 7/21‘ 2/28 و 5/38 متر بر ثانیه قرار گیرند ‘ حداقل 50% آنها شکسته شوند.

کلیدواژه‌ها