مطالعات سرولوژیکی و الکتروفورزی روی جدایههای مختلف باکتریهایA.tumefaciens biovar1 و Agrobacterium vitis

نویسندگان

مهندسی مکانیک

چکیده

بیماری سرطان گالی مو یکی از بیماریهای مهم در مناطق مختلف استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد میباشد و سالیانه خسارت زیادی به تاکستانها وارد میکند.طی سالهای 1376 و 1377 سی و یک جدایه باکتریایی از گال، شیره آوندی و خاک در تاکستانهای استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد جدا گردید. دو جدایه بیماریزا و یک جدایه غیر بیماریزایAgrobacterium vitis ، یک جدایه بیماریزا و 6 جدایه غیر بیماریزای A. tumefaciens biovar1 انتخاب و از نظر نقوش پروتئینی، در ژل ناپیوسته آکریل امید مورد مقایسه قرار گرفتند . یک جدایه بیماریزا و یک جدایه غیر بیماریزای A. vitis وA. tumefaciens biovar1 ، انتخاب و علیه آنها آنتی سرم تهیه و مطالعات سرولوژیکی به روشهای نشت دوطرفه در آگار،
(Agar gel diffusion)، به هم چسبیدن ذرات (Slide agglutination test) و بدام انداختن کلروپلاست (Chloroplast agglutination) انجام گردید. براساس نتایج حاصله از آزمون نشت دوطرفه در آگار، جدایههای باکتریایی در چهار گروه سرولوژیکی قرار گرفتند، در صورتیکه در روش به هم چسپیدن ذرات باکتریایی،این جدایهها در 6 گروه سرولوژیکی قرار گرفتند. نتایج حاصله از مقایسه نقوش الکتروفورز پروتیین نشان داد که جدایههای A. tumefaciens biovar 1 و A. vitis در درون خود ناهمگنی (هتروژنی) دارند، هرچند که باندهای پروتئینی مشابهی نیز بین جدایهها وجود داشت.

کلیدواژه‌ها