اثر زمان شروع تغذیه شیر جانشین بر عملکرد گوساله های جایگزین هلشتاین

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین بهترین زمان شروع تغذیه شیر جانشین در گوساله های هلشتاین و مقایسه عملکرد آنها با گوساله های تغذیه شده با شیر گاو بود. تعداد 32 رأس گوساله نر و ماده نژاد هلشتاین
( با میانگین وزن اولیه 72/0± 43 کیلوگرم ) در قالب طرح کاملاً تصادفی تحت آزمایش قرار گرفتند. در این آزمایش، گروه شاهد تا انتهای دوره شیر خوارگی با شیر کامل گاو تغذیه شدند و 3 گروه از سنین 5 روزگی، 13 روزگی و 20 روزگی با شیر جانشین تغذیه شدند. دوره شیرخوارگی برای این آزمایش 2 ماه درنظر گرفته شد و افزایش وزن روزانه، میزان مصرف کنسانتره و میزان مصرف آب دراین مدت اندازه گیری و ارزیابی گردید. در بین گروههای تغذیه شده با شیر جانشین، گوساله هایی که از 13 روزگی شیرجانشین را دریافت کرده بودند بالاترین افزایش وزن روزانه (523گرم در روز)، بالاترین مصرف آب (3/3 لیتر در روز) و همچنین بالاترین مصرف جیره آغازین را در کل دوره (7/499گرم در روز) نشان دادند (P>0.05).

کلیدواژه‌ها