بررسی اثرات تراکم و زمان کاشت بر خصوصیات رویشی و زایشی تره ایرانی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی اثر تاریخ و تراکم کاشت بر خصوصیات رویشی و زایشی تره ایرانی، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اجرا گردید. تیمارهای تراکم کاشت در 7 سطح(133 ، 200، 266، 400، 533، 800 و 1600 بوته در متر مربع) و تاریخ کاشت در دو سطح(15 فروردین و 15 شهریور) بود.نتایج نشان داد که با افزایش تراکم مقدار زیست توده عملکرد کاهش می یابد و در این بین تراکم 1600 بوته در متر مربع کمترین میزان را داشت . بیشترین میزان بذر، زیست توده بذر،زیست توده عملکرد و کمترین تلفات بوته از تراکم های133 و 200 بوته در متر مربع حاصل شد. اگر چه میزان محصول در تراکم های بالاتر بیشتر بود ولی اختلاف معنی دار بین تیمارها مشاهده نشد. تاریخ کاشت بهاره با میانگین عملکرد(6/4 کیلوگرم در متر مربع) اختلاف معنی داری نسبت به تاریخ کشت دیگر داشت. همچنین مشخص شد که تعداد ساقه های گل دهنده و میزان تولید بذر در کشت بهاره بیشتر از کشت پائیزه می باشد. وزن هزار دانه، میزان فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم، ویتامین ث، پروتئین و چربی تحت تاثیر تراکم کاشت قرار نگرفتند و به عبارت دیگر تراکم های بالا در مقایسه با تراکم های کمتر، تاثیر معنی داری بر روند تغییرات مواد درونی محصول نداشتند.

کلیدواژه‌ها