وضعیت باروری و پراکنش آللهای تیپ آمیزشی در جمعیت قارچ Magnaporthe grisea (Hebert) Barr عامل بیماری بلاست برنج در استان مازندران

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی وضعیت باروری و تیپ آمیزشی Magnaporthe grisea عامل بلاست برنج در استان مازندران از 170 جدایه خالص استفاده شد. این جدایهها از لکههای آلوده که از ارقام مختلف برنج در سطح مزارع استان جمعآوری شده بودند جداسازی شدند. برای تعیین تیپ آمیزشی جدایهها، از چهار جدایه هرمافرودیت استاندارد با تیپ آمیزشی مشخص استفاده به عمل آمد. هر جدایه ایرانی روی محیط غذایی آرد برنج- آگار درون تشتکهای پتری با دو جدایه استاندارد از دو تیپ آمیزشی مختلف تلاقی داده شد. پس از انتقال به دمای ?C21 و زیر نور ثابت، تشکیل پریتسیوم در محل تلاقی25-10 روز پس از تلاقی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نتیجه، از مجموع 170 جدایه مورد بررسی، 131 جدایه (حدود 79%) نربارور و از تیپآمیزشی Mat1-1 بودند. همچنین 21% از جدایهها نابارور بودند وهیچ پریتسیومی در تلاقی با چهار جدایه استاندارد تشکیل ندادند. هیچیک از جدایهها از تیپ آمیزشی Mat1-2 نبودند. با توجه به اینکه برای بروز تولیدمثل جنسی وجود هر دو آلل از تیپهای آمیزشی مختلف در هر جمعیت ضروری است، در این آزمایش تنها یک تیپآمیزشی درجدایههای قارچ در مازندران شناسایی گردید. از اینرو، امکان بروز نوترکیبی جنسی در جمعیت قارچ M. grisea درسطح مزارع مازندران بعید به نظر میرسد. این اولین تحقیق در زمینه امکان بروز تولیدمثل جنسی در منطقه مازندران است.

کلیدواژه‌ها