چرخه زیستی کنه قرمز چای Brevipalpus obovatus Donnadieu (Acari: Tenuipalpidae) در سه دمای مختلف آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

کنه قرمز چای، Brevipalpus obovatus از آفات مهم چای است که بعلاوه در روی گیاهان زراعی، باغی، زینتی و غیره فعالیت دارد. این آفت در روی تمام ارقام چای ایجاد خسارت می کند. در این تحقیق، بیولوژی کنه قرمز چای در سه دمای 2 ±5/20 ، 2 ±5/25 و 1 ±5/29 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 5 ±80 درصد و 12 ساعت روشنایی در داخل انکوباتور و در روی دیسک برگی و تشتک پتری انجام شد. در این مطالعه تاثیر دما بر روی مراحل مختلف زندگی شامل دوره لاروی، استراحت اول، پوره سن اول، استراحت دوم، پوره سن دوم، استراحت سوم، مراحل قبل از تخمگذاری، مدت تخمگذاری، روند تخمگذاری، خاتمه تخمگذاری، تعداد تخم و زمان مرگ کنه مورد بررسی قرار گرفت. تعداد متوسط تخم های گذاشته شده توسط کنه ماده بطور مستقیم با طول عمر کنه ارتباط داشت. حداکثر تعداد تخم، 82 عدد و طولانی ترین دوره زندگی، 5/107 روز در دمای 2 ±5/20 سانتیگراد دیده شد. بطور متوسط طول دوره زندگی یک نسل کنه (از مرحله تخم تا مرحله تخم بعدی) در دماهای
2 ±5/20، 2 ±5/25 و 1 ±5/29 سانتیگراد بترتیب در 8/39، 9/28 و 2/24 روز کامل گردید

کلیدواژه‌ها