تأثیر مصرف روی در رشد، غلظت و جذب روی توسط سویا

نویسندگان

مهندسی معدن

چکیده

به منظور تعیین حد بحرانی روی در خاک و همچنین بررسی اثر روی بر رشد وغلظت روی سویا، این تحقیق گلخانه ای از سال 1379 به مدت 2 سال در 20 نمونه خاک از مناطق سویاکاری شرق استان مازندران انجام شد. خاک های مورد مطالعه دارای کربنات کلسیم معادل از 5 تا 34 درصد و روی محلول در دی. تی.پی.ا. از 52/0 تا 90/2 میلی گرم درکیلوگرم خاک بودند . در این آزمایش تاثیر دو سطح روی (صفر و 20 میلیگرم روی در کیلوگرم خاک از منبع سولفات روی)/ بر 20 نمونه خاک در گلدانهایی با گنجایش 10 کیلوگرم خاک، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مطالعه گردید. در هر گلدان 7 عدد بذر سویا رقم Pershing کاشته شد که بعد از 10 روز به 3 بوته در هر گلدان تقلیل داده شد. پس از 8 هفته ، شاخسار بوتهها از یک سانتی متری بالای سطح خاک برداشت شد. عملکرد ماده خشک گیاهی، عملکرد نسبی، غلظت و جذب کل روی به عنوان مهمترین پاسخ های گیاهی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد مصرف سولفات روی موجب افزایش معنی داری به ترتیب معادل 20 و 104 درصد میانگین وزن شاخسار ، غلظت و جذب کل روی گردید. علاوه بر این بر اساس داده های موجود و با استفاده از روشهای تصویری کیت ـ نلسون (1965) و میچر لیخ ـ بری(1977)، حد بحرانی روی در خاک با روش دی. تی. پی.ا. در 85 درصد عملکرد نسبی به ترتیب
10/1 و30/1 میلی گرم در کیلوگرم خاک تعیین گردید. استفاده از این دو روش برای برآورد حد بحرانی روی در خاک نشان داد که نتایج به دست آمده بسیار به هم نزدیک میباشد.

کلیدواژه‌ها