برآورد روند ژنتیکی و محیطی صفات رشد در یک گله از گوسفندان نژاد کردی

نویسندگان

چکیده

داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل وزن تولد، شیرگیری و شش ماهگی 1722 بره گوسفند نژاد کردی است که در سالهای 1371تا 1378 در یک گله مردمی تحت پوشش طرح محوری قوچ در شهرستان بیجار رکوردگیری و جمع آوری شده بود. این داده ها برای برآورد پیشرفت ژنتیکی، روند فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی مورد استفاده قرار گرفت. ارزش اصلاحی حیوانات با روش معادلات مدل مختلط و بر اساس مدل دام یک متغییره و چند متغییره پیش بینی شد. روند فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی به ترتیب از طریق تابعیت میانگین فنوتیپی بر سال، میانگین ارزش اصلاحی بر سال و تفاوت ارزش اصلاحی از ارزش فنوتیپی بر سال برآورد شد. پیشرفت ژنتیکی کل بعد از 8 سال برای وزن تولد، شیرگیری و 6 ماهگی به ترتیب 230،970 و 882 گرم بود. روند ژنتیکی وزن تولد، شیرگیری و شش ماهگی حاصل از آنالیزهای چند متغیره 9 ±18، 55 ±128 و 71±129 گرم در سال برآورد شد. روند فنوتیپی برای وزن تولد، شیرگیری و شش ماهگی به ترتیب 39 ±37- ، 431±380 و 308±173- گرم در سال و روند محیطی برای صفات مذکور به ترتیب 45 ±55- ، 308 ± 252 و 359± 301- گرم در سال بود.

کلیدواژه‌ها